Статия “Изкуството да направиш зелен покрив” във вестник “Капитал” от 13.06.2021г.


За достъп до статията във вестник “Капитал” – кликнете тук.


Изкуството да направиш зелен покрив

Зеленината върху покрива задържа градския прах, регулира топлинния режим на сградите, подобрява звукоизолацията и удължава живота на хидроизолацията

Shutterstock
инж. Орлин Илиев

13 юни 2021г.

Темата накратко:

 • Важно е да знаете какъв точно покрив искате и дали конструкцията на сградата го позволява. И за изграждането да се обърнете към специалисти.
 • Необходимите материали за покрив с вече изградена паро-, топло- и хидроизолация са в границите 67 – 74 лева на кв.м.

Инж. Орлин Илиев

Инж. Орлин Илиев е автор на първото в България “Ръководство за проектиране и изпълнение на зелени покриви и паркинг-покриви с дренажни композити”, което ще излезе през юни във верига книжарници “Сиела”. В редакционния съвет влизат проф. д-р инж. Димитър Назърски – главен редактор, доц. д-р Ценка Кунева – част растителност, ланд. арх. д-р Галина Янчева – част субстрати, проф. д-р инж. Петър Стефанов – част пътно строителство, ас. д-р инж. Марин Дончев – част пътно строителство, и гл. ас. д-р инж. Емил Цанов – част ВиК.


ТЕОРИЯ

Зеленината върху сградите има положителен санитарно-хигиенен ефект, като особено ценно за градовете е, че задържа прах. Покривното озеленяване намалява така наречените градски топлинни острови в големите населени места – зони с екстремно висока температура на въздуха през лятото, които причиняват не само здравословни, но и проблеми от екологично и икономическо естество. В неговата конструкция се задържа голяма част от дъждовната вода. С това пиковото натоварване на канализацията по време на интензивни дъждове до голяма степен се преодолява. Озеленяването на покривите подобрява редица технологични качества на сградите – нормализира експлоатационните условия и удължава живота на хидроизолацията, подобрява звукоизолацията, регулира топлинния режим в сградите и др.

Зелените покриви се делят на три основни вида. Екстензивните са с екстензивна растителност с лесно поддържане като сукуленти – седуми, тревисти растения и декоративни треви, които са специално адаптирани към екстремните климатични условия на покривите. Полуекстензивните са с по-разнообразна ниска тревиста растителност, която има добро целогодишно естетическо и екологично въздействие, а интензивните са с трева, храсти и дори дървета.


Шест слоя в екстензивния зелен покрив

Екстензивният зелен покрив се състои от следните слоеве:

 • противокоренов (кореноустойчив) слой,
 • разделителен и защитен слой,
 • дренажен слой,
 • филтриращ слой,
 • коренообитаем пласт (субстрат),
 • вегетативно покритие (растителност).

Различните слоеве трябва да бъдат проектирани по начин, който да гарантира функционалността на цялата система. Всеки слой има специфична функция в състава на системата зелен покрив. Възможно е един продукт да има функциите на няколко слоя, например дренажният композит да интегрира дренажния и филтърния слой, както и слоя за разделяне и защита.


Дренажни композити

Дренажните композити се състоят от филтърен слой, дренажен слой и слой за разделяне и защита, обединени в един продукт. Филтърният слой от тъкан или нетъкан геотекстил е свързан с всяко бутонче на дренажния слой. Ориентировъчната конструктивна височина на повечето дренажни системи за екстензивен зелен покрив е между 8 и 27 мм. В зависимост от приложението сърцевината на дренажния композит може да бъде перфорирана, както и снабдена с пластичен филм или геотекстил на гърба. Конусчетата (бутончетата) при повечето дренажни системи от типа “кора за яйца” имат функцията на допълнителен воден резервоар за растителността. Някои дренажни композити имат прегради между бутончетата за допълнително задържане на вода.

Препоръчителни характеристики на дренажния композит за екстензивен зелен покрив с наклон до 15%:

 • сърцевина тип “кора за яйца” от високоякостен полистирол (HIPS);
 • филтърен слой от полипропиленов нетъкан геотекстил;
 • разделящ слой от полипропиленов/полиетиленов нетъкан геотекстил;
 • обща дебелина (конструктивна височина): 17 mm;
 • общо тегло: 1010 gr/m2;
 • перфорации: около 1540 бр/к.в. с диаметър 6,3 mm;
 • капацитет на воден резервоар: 4.3 l/m2;
 • здравина на натиск съгласно EN ISO 25619-2: 700 kPa;
 • здравина на натиск при 10% деформация съгласно EN ISO 25619-2: 450 kPa;
 • здравина (якост) на опън (надлъжно/напречно) съгласно EN ISO 10319: 9/10 kN/m;
 • устойчивост на статично пробиване (CBR изпитване) съгласно EN ISO 12236: 1.6 kN;
 • устойчивост на динамично пробиване (Cone Drop Test) съгласно EN ISO 13433: 28 mm;
 • хоризонтален дренажен капацитет при наклон от 1.5% и натоварване от 20 kPa съгласно EN ISO 12958: 0.96 l/(s.m).

Коренообитаем пласт

Съставът на коренообитаемия пласт е важен за растежа и развитието на растенията. Той трябва да може да задържа вода, предоставяйки достатъчно количество на растенията, и същевременно да позволява излишната вода да бъде отведена в дренажния слой.

Коренообитаемият пласт трябва да отговаря по своите физико-механични и химични свойства на изискванията на растенията, които ще се отглеждат върху него в продължение на години. Минималната дебелина на коренообитаемия пласт при екстензивен покрив според бъларския опит е 7 см, 15 см за полуекстензивен покрив и 22 см за интензивен покрив.


Гранулиран субстрат

Субстратът за екстензивен зелен покрив трябва да има ниско съдържание на органични материали (≤ 65 г/л) и да не включва естествена почва. Германското ръководството за зелени покриви FLL-Green Roof Guideline определя повечето изисквания за такива субстрати. Високото съдържание на минерали е проектирано да сведе до минимум възможно свиване на субстрата по време на продължителни сухи периоди и последващо увреждане на корените. Прекалено високо органично съдържание може да доведе до значителна степен на слягане на субстрата, което ще изисква неговото редовно допълване.


Субстратни панели от водозадържаща минерална вата

При екстензивни зелени покриви субстратът може да бъде заменен със субстратни панели от водоабсорбираща минерална вата, които поради ниското си тегло са идеални при конструиране на леки зелени покриви.

Препоръчват се панели от хидрофилна минерална вата със следните характеристики:

 • плътност – 120 kг/м3 при дебелина от 25 мм и 80 кг/м3 при дебелина от 50 мм;
 • съдържание на въздух: около 16%;
 • рН: 7-8;
 • тегло в сухо състояние – 3 kг/м2 за 25 мм вата с плътност 120 kг/м3 и 4 kг/м2 за 50 мм вата с плътност 80 kг/м3;
 • тегло в наситено състояние – 23 kг/м2 за 25 мм вата с плътност 120 kг/м3 и 34 kг/м2 за 50 мм вата с плътност 80 kг/м3.

Субстратните панели в комбинация с растителни рогозки намаляват общото тегло на екстензивния зелен покрив до 30 kг/м2 за 25 мм вата с плътност 120 kг/м3 и до 50 kг/м2 за 50 мм вата с плътност 80 kг/м3. Субстратните панели предлагат икономично решение за малки покривни повърхности (няма нужда от тежък кран). При използване на субстратни панели с дебелина 25 мм трябва да се предвиди по-често поддържане (наторяване и поливане).

Изцяло минералното съдържание и високата плътност дават на тези панели висока степен на издръжливост и структурна стабилност. Това ги прави идеални за изграждане на екстензивен зелен покрив върху скатни покриви. Докато гранулираният субстрат може да се приплъзне, панелите от минерална вата остават на място. При наклон на покрива над 15° трябва да бъдат предприети структурни мерки за задържане.


Вегетативен пласт (растителност)

Необходимо е растенията, използвани в екстензивните зелени покриви, да отговарят на редица изисквания. Изборът трябва да бъде ориентиран към съобщества от диворастящи видове. И тук първата стъпка е анализ и оценка на конкретните условия. Тъй като при този вид покривно озеленяване обикновено не се предвижда поддържане и растенията разполагат с много малка дебелина на коренообитаемия пласт, изискванията към устойчивостта им са още по-големи.

Акцентира се върху следните необходими качества:

 • сухоустойчивост;
 • устойчивост на интензивно и продължително слънчево греене;
 • студоустойчивост;
 • бързо нарастване след засаждане;
 • дълбок зимен покой.

На посочените изисквания отговарят предимно редица видове от родовете Sedum и Sempervivum. Използват се също многогодишни житни треви и диворастящи многогодишни тревисти растения. От житните треви като подходящи се сочат Briza media, Festuca vivparia, Koeleria glauca и Melica ciliata. В изграждането на вегетативните покрития при малка дебелина се включват и мъхове, въпреки че те рядко се предлагат в търговската мрежа. Някои от тях влизат в състава на вегетационните рогозки – Ceratodon purpureus, Bryum argenteum, Funaria hydrometrica, Brachitecium rutabulum и Brachitecium albicans.


ПРАКТИКА

Отговорете си на следните въпроси:

* Защо го правя и сигурен ли съм, че го искам?

Всеки зелен покрив носи много предимства и дълготрайни ползи, включително икономически, но в началото трябва да се вложат допълнително пари. Впоследствие е необходимо и поддържане на растителността.

* Искам да го гледам отстрани или искам да ходя върху него?

Ако искате да ходите върху покрива, трябва да предвидите алеи (пешеходни зони) или да направите “интензивен” зелен покрив (с трева например вместо сукулентни растения).

* Ще издържи ли конструкцията на сградата на предвиденото натоварване?

Ако имате съществуващ (готов) покрив със защита от 6-7 см чакъл, смяната на чакъла с леко екстензивно озеленяване и субстратни панели от водопоглъщаща минерална вата вместо субстрат няма да промени съществено натоварването.


Намерете добър проектант

Ако не искате, защото ви се струва ненужно или скъпо, набавете си специализирана литература.


Намерете добър изпълнител на хидроизолации

Подпишете договор с десетгодишна гаранция на хидроизолационната система и поискайте 72-часова водна проба след изпълнение на хидроизолацията и преди полагане на дренажния композит.


Намерете добър изпълнител на озеленяване

Подпишете с него договор не само за изграждане, но и за периодично поддържане.


Обърнете внимание на детайлите

Детайлите са най-важни – както при изпълнение на хидроизолацията, така и при полагане на субстрата и растителността!

Изключително важно е да се предприемат всички необходими мерки за предпазване на водоприемниците от запушване от субстрата.


ЦЕНИ (без ДДС)

Ако имате вече изграден покрив с пароизолация, топлоизолация и хидроизолация, ви е необходимо още:

Кореноустойчив слой (ако хидроизолацията не е противокоренова) – полиетиленово фолио (LDPE) с дебелина поне 0.8 мм – 9-10 лв./м2

Дренажен многофункционален композит от високоякостен полистирол (HIPS), изпълняващ функциите филтриране, дрениране, разделяне и защита – 18 лв./м2

Субстрат за екстензивна растителност – 130-140 лв./м3 (или субстратни панели от хидрофилна минерална вата с дебелина 50 мм – 19-20 лв./м2)

Готови вегетативни рогозки от сукулентни растения – 21-26 лв./м2.


Стъпки след изпълнение на топло- и хидроизолационната система (или при съществуващ стар покрив) – вариант без водозадържащ слой от хидрофилна минерална вата

1. Почистване на хидроизолацията (ако не е противокоренова, е необходимо и полагане на кореноустойчив слой)

2. Разгъване и полагане на ролките дренажен композит

3. Внимателно съединяване на краищата на съседнитe ролки дренажен композит с припокриване на филтърния геотекстил

4. Разстилане на екстензивния субстрат

5. Полагане на вегетационните рогозки със седумни растения