Въведение в екстензивните зелени покриви

Що е то екстензивен зелен покрив?

Екстензивните зелени покриви са леки покриви, покрити с екстензивна растителност с лесно поддържане, като сукуленти (седуми, тревисти растения и декоративни треви), които са специално адаптирани към екстремните климатични условия на покривите. Растенията са сухоустойчиви, като едновременно са издръжливи и на периодично преовлажняване, самовъзпроизвеждащи се, преобладаващо нискорастящи, почвопокривни (гъсто засадени) и високоадаптивни, като при избора им трябва да се вземат под внимание местните климатични условия. Целта е да се създадат трайни и екологосъобразни вегетативни покрития, които преживяват неблагоприятните климатични условия и притежават способността бързо да регенерират, когато последните се подобрят. Изборът на вегетативно покритие зависи пряко от влагозадържащия капацитет (влагоемност) и дебелината на вегетационно-техническата конструкция, и най-вече, от дебелината на коренообитаемия пласт.

Екстензивен зелен покрив в гр. София

В сравнение с интензивните зелени покриви, обхватът на възможните приложения, както и  разнообразието от варианти за проектиране и засаждане са ограничени. Избраните растения трябва да изискват минимална влага и да имат ниско потребление на хранителни вещества от коренообитаемия пласт. Екстензивното покривно озеленяване се характеризира с ограничен видов състав на подходящите растения. Използват се около 30-40 вида сукуленти, мъхове, степни житни треви и други диви тревисти растения, чрез чиято комбинация е възможно да се създадат интересни от естетическа гледна точка решения. Тъй като използваните видове растения имат сравнително скромни изисквания към по-долните слоеве на системата, то общото тегло, дебелината (дълбочината) на композицията и натоварването на екстензивния зелен покрив са сравнително малки.

По принцип не са необходими напоителни системи за екстензивните зелени покриви, въпреки че може да се наложи поливане по време на ранните етапи на развитие за подпомагане на първоначалния растеж, както и през най-горещите месеци. Екстензивният зелен покрив се избира предимно от екологични съображения и като такъв не е проектиран да се ходи върху него, освен при поддържане и контрол. Разходите за инсталиране и поддържане на екстензивни зелени покриви са ниски и те са по-устойчиви и по-трайни от традиционните покриви. Поливане и подхранване обикновено се предвиждат в периода на следпосадъчните грижи, до момента на въвеждане на обекта в експлоатация. Текущото поддържане след това се свежда до около 2 контролни посещения годишно.

В някои страни, вкл. България, се дефинира полуекстензивно покривно озеленяване като преходен тип към интензивните зелени покриви. Този тип е продължение на идеята за екстензивното покривно озеленяване с подобряване на визията на насажденията чрез намаляване на критичните за тях периоди. „Модифицират” се най-ограничаващите фактори като много плитък субстрат и липса на поливане. Полуекстензивното покривно озеленяване се определя като преходен тип с опростена и лека конструкция, използване на олекотени субстрати с дебелина 15–20 сm и минимален набор от грижи, съобразени с местните климатични особености и предвиденото насаждение. Вегетативното покритие включва предимно разнообразна ниска тревиста растителност, която има добро целогодишно естетическо и екологично въздействие.


Предимства на екстензивните и полуекстензивните зелени покриви

 • естетична стойност – придават приятен вид на сградата, подобряващ жизнената среда
 • отглеждане на растения с минимални грижи по поддържане
 • намаляване на натоварването на канализационната система – зеленият покрив забавя оттичането на дъждовната вода по време на пиковите натоварвания от силни дъждове
 • подобряване качеството на въздуха – растенията произвеждат кислород, намаляват отрицателното въздействие на въглеродния диоксид и филтрират праховите частици
 • бързо връщане на дъждовните води обратно в атмосферата (чрез изпаряване на влагата) вместо оттичането им в канализацията (според някои учени, това е по-важно за запазване на озоновия слой от борбата с високите нива на въглеродния диоксид)
 • борба с ефекта на топлинния остров – за разлика от традиционните покриви, зелените покриви не преобразуват слънчевата енергия само в топлина, а и в пара, като това има охлаждащ ефект върху околната среда
 • защита на хидроизолацията – растителността защитава хидроизолацията от вредното въздействие на слънчевата светлина и топлина, увеличавайки нейния живот.

Характеристики на екстензивните зелени покриви

 • ограничен избор на растителност и възможности за проектиране
 • лесно изпълнение
 • лесни за поддържане – понякога е необходимо минимално поливане през екстремните периоди, както и торене и плевене по време на годишните инспекции (поне 2 пъти годишно)
 • малка дълбочина (дебелина) на системата, започваща от 77 mm
 • минимално натоварване, започващо от приблизително 30 kg/m2, включително растенията.

Назад към Екстензивни зелени покриви