Зелен покрив

Покривното озеленяване (зелен покрив) e технология с дълга история, но необходимостта от неговото масово прилагане назрява през последните десетилетия. Липсата на терени за изграждане на зелени площи в големите населени места е основна причина за нарастващата му популярност.

В много страни на Европа и света реализацията на покривно озеленяване е държавна политика и се подпомага по различни начини – регламентиране чрез нормативната и законова уредба, данъчни облекчения, програми за финансиране и др.

Още от 80-те години на миналия век се публикуват резултати от проучвания, с които недвусмислено се доказва, че зеленината върху сградите има положителен санитарно-хигиенен ефект, като особено ценно за пренаселените градове е прахозадържането.

Установено е също, че покривното озеленяване е реално средство за намаляване на така наречените “градски топлинни острови” в големите населени места. Това са зони с екстремно висока температура на въздуха през лятото, които причиняват не само здравословни, но и проблеми от екологично и стопанско естество.

В зависимост от вида на покривното озеленяване (екстензивно или интензивно), в неговата конструкция се задържа голяма част от дъждовната вода, с което пиковото натоварване на канализацията по време на интензивни дъждове до голяма степен се преодолява.

Зеленият покрив подобрява редица технологични качества на сградите – нормализира експлоатационните условия и удължава живота на хидроизолацията, увеличава звукоизолацията, регулира топлинния режим в сградите и др. Покривното озеленяване е обект на по-системни проучвания и във връзка с темата за енергийната ефективност на сградите и трайната тенденция за увеличаване цената на енергията. Идеята за намаляване на разходите от енергия за отопление и охлаждане е сериозен аргумент за масово използване на технологиите за озеленяване на сградите в Германия, Франция, Белгия, Австрия, Швейцария, Канада, САЩ и др.

Особено важна е и ролята на зеленината по сградите за запазване и увеличаване на биоразнообразието. Зелените покриви донякъде могат да компенсират човешкото посегателство върху природата и да предоставят на растенията и животните нови местообитания. Вегетативните площи върху покривите имат важна екологична роля като заместващи хабитати не само за растения, но и за животински видове и полезни насекоми. В развитите страни зелените покриви са важна съставна част от концепциите за устойчиво планиране на всяко населено място.