Въведение в паркинг-покривите

Що е то паркинг-паркинг?

Урбанизацията, увеличението на броя на автомобилите и липсата на места за паркиране ни принуждава да преразгледаме използването на пространството с цел максимално увеличение на потенциала му. Модерни офиси, жилищни блокове и търговски центрове използват подземни паркинги и комбинация от екстензивно и интензивно озеленяване на плоските си покриви за максимално усвояване на ограниченото си открито пространство.

Внимателното планиране и добрият дизайн подобряват общите условия на живот в градовете чрез създаване върху покривите на сгради на големи открити зелени площи и места за разходки и отдих посредством екстензивни или интензивни схеми на засаждане, комбинирани с подходящи твърди настилки за да се осигури достъп на пешеходци и/или превозни средства, докато подземните съоръжения ще осигурят необходимите места за паркиране.

Всеки проект трябва да отговаря на специфични конструктивни изисквания, като височина (дебелина) на системата, максимално допустими натоварвания, подходяща хидроизолационна система и т.н.

Паркинг-покрив (улица върху подземен паркинг) в гр. София

При проектиране на паважна настилка върху твърда стоманобетонова плоча, вместо върху естествена основа, трябва да се вземат под внимание следните особености:

 • разликата в поведението на основните и подосновни конструктивни пластове и твърдата сградна конструкция
 • хидроизолационната система трябва да е подходяща както за статично, така и за динамично натоварване
 • видът на покрива – „топъл покрив”, „обърнат” покрив или покрив без топлоизолация
 • якостта на натиск на топлоизолацията
 • видът и дебелината на пластовете на основата
 • видът, дебелината и поведението на паважната настилка
 • прогнозираната интензивност на използване на покрива от хора и превозни средства, както и натоварванията, произлизащи от това използване
 • покривите с пешеходни зони и зони за паркиране могат лесно да се комбинират с екстензивни и интензивни зелени покриви.

Основни причини за избор на паважна настилка вместо бетон или асфалт:

 • лесен достъп до покривната конструкция
 • лесна проверка и поддържане на хидроизолационната система
 • способността да се продължи или разшири използването на екстензивна или интензивна система за озеленяване, което прави конструкцията „невидима”
 • защита на хидроизолационната система от прекомерни статични или динамични натоварвания
 • ниски разходи за монтаж и поддържане.

Назад към Паркинг-покриви